Zapošljavanje

Posao (radno mjesto) definira se kao skup radnih zadaća koje izvršava jedna osoba.

Zanimanje je skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine. U državnoj statistici zanimanje podrazumijeva posao (radno mjesto) što ga obavlja osoba radi stjecanja sredstava za život.

Poslodavac je osoba koja upravlja vlastitim poslovnim subjektom ili se nezavisno bavi nekim zanimanjem i zapošljava jednog ili više zaposlenika.

Radnik za vlastiti račun jest osoba koja ima vlastiti poslovni subjekt ili se neovisno bavi zanimanjem i ne zapošljava zaposlenike.

Zaposlenik je osoba koja radi za poslodavca u javnom ili privatnom sektoru i prima naknadu u obliku nadnice, plaće, provizije, napojnice, isplate prema učinku ili u naturi.

Neplaćeni obiteljski radnik obično je osoba koja radi bez plaće u poslovnom subjektu u vlasništvu srodnika s kojim može, ali i ne mora, živjeti u istom kućanstvu.

Nezaposlenost je stanje u kojemu se dio radno sposobnih članova društva ne može zaposliti primjereno svojim sposobnostima i kvalifikacijama, uz uobičajenu plaću. U nezaposlene se ubrajaju i svi članovi društva koji su djelomično zaposleni, ali njihova radna snaga nije u punoj mjeri iskorištena, ne rade puno radno vrijeme i nemaju primanja dostatna za normalno uzdržavanje.
Nezaposlenost se do devetnaestog stoljeća promatrala isključivo kroz njezinu posljedicu – siromaštvo i bijedu, a ne kao samostalan problem koji je nužno istraživati i riješiti. Tek je početkom dvadesetog stoljeća izneseno mišljenje da nezaposlenost nije samo problem pojedinaca koji su njome pogođeni, već i problem gospodarstva, te da istraživanja treba usmjeriti na uzroke ove pojave.
Treba naglasiti i da mladi ne čine homogenu skupinu te da nisu podjednako izloženi riziku nezaposlenosti. Veliku većinu nezaposlenih u Hrvatskoj čine osobe sa završenom strukovnom školom u trajanju do tri godine, zatim osobe sa završenom četverogodišnjom strukovnom školom ili gimnazijom te osobe sa završenom osnovnom školom.
Nezaposlenost u mladoj dobi, pored odgođenog stambenog i financijskog osamostaljivanja, može imati brojne negativne dugoročne učinke poput nižih plaća, otežanog napredovanja te povećanog rizika od dugotrajne nezaposlenosti. Stoga se u posljednje vrijeme kao odgovor na porast nezaposlenosti u dobnoj skupini od 15 do 24 godine na razini Europske unije osmišljavaju programi namijenjenima mladima, pri čemu najistaknutiju ulogu ima tzv. Garancija za mlade koja se usvajanjem preporuke Europske komisije provodi od početka 2014. godine, a njezin je cilj svim mladima u dobi do 25 godina u roku od četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla ponuditi posao, pripravništvo ili nastavak školovanja.
U Hrvatskoj je i prije službenog pristupanja Europskoj uniji kao odgovor na nezaposlenost mladih uvedena jedna od mjera koje potpadaju pod shemu Garancije za mlade. Radi se o mjeri Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa čiji je cilj nezaposlenim mladim osobama ponuditi iskustvo privremenog rada u struci kako bi im se poboljšale šanse za kasnije zapošljavanje.
Funkcija je aktivne politike zapošljavanja, kao sastavnog dijela socijalne politike, stvaranje pravednije raspodjele tereta nezaposlenosti u korist najugroženijih skupina na tržištu rada. Ukoliko su uspješne u povećanju produktivnosti i zapošljivosti pojedinih skupina nezaposlenih, mjere aktivne politike zapošljavanja mogu stvoriti povoljne učinke na makrorazini, prvenstveno u vidu smanjene nejednakosti na tržištu rada.

MOLBA
Molba za posao predstavlja tekst kojemu je cilj ukratko se predstaviti poslodavcu, istaknuti neke osobine i iskustva koja su ključna za posao na koji se natječete.
Kako napisati molbu za posao?
Odredite naziv i adresu osobe kojoj želite da pismo primi. Važno je navesti kome je upućeno pismo tako da ne bi došlo na pogrešnu adresu. Unesite adresu i ime poslodavca kojemu se javljate na natječaj.
Potrebno je napisati molbu u odgovarajućem poslovnom formatu. Potrebno je ostaviti profesionalni dojam prilikom pisanja molbe za posao, pa je uputa da se koristi Word Microsoft Officea i font slova u njemu Times New Roman ili Arial. To su uobičajena dva fonta slova koja se nalaze u Wordu i koja se koriste za pisanje dokumenata.
Predstavite se u prvom odlomku pisma. U prvom odlomku napišite koje su vaše kvalifikacije, koje ste stručne spreme i stupnja obrazovanja. U nekoliko rečenica opišite dosadašnje obrazovanje. Dodajte koje su vaše dodatna znanja i vještine, npr. rad na računalu, poznavanje stranog jezika ili neki drugi tečaj i usavršavanje koje ste završili.
Dalje opišite zašto pišete ovo pismo. U ovom dijelu napišite koje su vaše prednosti za traženi posao, zašto bi poslodavac baš trebao vas, bez obzira na vrstu Vašeg invaliditeta trebao zaposliti, po čemu ste baš Vi taj kandidat koji bi trebao dobiti posao.
Zahtjev za odgovorom. U ovom dijelu izrazite svoju želju za intervjuom, pazite da uključite sve svoje kontaktne podatke ( adresu stanovanja, mobilni telefon, e-mail) kako bi Vas poslodavac mogao kontaktirati.
Završite pismo sa “S poštovanjem” , a ispod toga stavite svoje ime i prezime i potpis.
Dužina. Pazite da pismo ne bude duže od jedne stranice, poslodavci dobivaju više molbi za posao pa bi Vam se moglo dogoditi da Vaše ne pročitaju ukoliko bi bilo predugačko. Zato je važno da bude kratko i sažeto.
Provjerite pravopis prije nego pismo pošaljete. Pravopis je važno provjeriti prije nego uputite molbu poslodavcu, zato jer njime ostavljate prvi dojam na poslodavca i zato je važno da u molbi ne bude pravopisnih grešaka.
Napravite kopiju pisma prije nego ga pošaljete. Uvijek postoji mogućnosti gubitka pisma u tranzitu, pa je zato dobro napraviti kopiju dokumenta i pohraniti ga na računalu ili nekom drugom mjestu.
Molbom za posao predstavljate sebe poslodavcu i pomoću nje ostvarujete prvi kontakt s poslodavcem, pa bi bilo dobro da ne koristite uobičajene predloške molbe za posao, već da kroz ove upute sastavite sebi jedinstvenu molbu za posao, te se na taj način izdvojili iz ostalih. Imajte na umu da za pojedine natječaje tvrtke dobiju preko 200 molbi, a među njima zasigurno ima barem 50 ljudi koji su došli na istu ideju kao i Vi.

ŽIVOTOPIS
Životopis predstavlja Vaš prvi kontakt s poslodavcem.
S obzirom na to da se često na temelju životopisa kandidata vrši početna selekcija, vrlo je važno kvalitetno napisati životopis. Životopis je potrebno prilagoditi radnom mjestu za koje se natječete i Vašim znanjima i iskustvima koje trenutno imate.
Pri pisanju životopisa potrebno je voditi računa o nekim pravilima:
1. Životopis treba biti pregledan, čitljiv i jednostavan.
2. Informacije koje se nalaze u životopisu moraju biti pažljivo odabrane i relevantne za posao za koji se natječete.
3. Životopis ne smije biti duži od jedne do maksimalno dvije stranice jer poslodavci vrlo često ne čitaju one dugačke.
4. Razmislite o tabličnom prikazu Vašeg životopisa, on je jasniji i pregledniji od životopisa pisanog u obliku sastavka. Naslovne cjeline istaknite podebljavanjem, podvlačenjem ili kurzivom i pritom slijedite uvijek isti stil.
5. Važne informacije stavite na početak ili kraj rečenice, popisa, ulomka ili stranice. Početak i kraj se uvijek bolje pamte nego sredina. Naglasite svoje nedavne uspjehe i dostignuća.
6. Redoslijed informacija u životopisu treba prilagoditi zahtjevima radnog mjesta za koje se natječete. Ukoliko Vaše obrazovanje i radno iskustvo imaju veze s poslom za koji se natječete tada ih je dobro navesti na početku životopisa (odmah nakon osobnih podataka). Informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navode se kronološki od posljednjih do onih ranijih.
7. Treba voditi računa o stilu pisanja, gramatičkoj ispravnosti i stilskoj jasnoći. Rečenice trebaju biti logične i kratke, prilagođene svrsi. Izbjegavajte ponavljanje. Izbjegavajte kratice, pišite punim riječima i nazivima. Pripazite da su glagoli u istom vremenskom obliku.

Europass životopis je europski format životopisa koji se sve češće traži od kandidata tijekom prijave za određeni posao.
Činjenica je da poslodavci često čitanju vašeg životopisa i molbe posvete manje od minute.
Sve što ih interesira o vama moraju dakle moći uočiti već pri prvom ‘skeniranju’ priložene dokumentacije. Poslodavci mogu imati i do stotinu različitih životopisa između kojih treba izabrati desetak kandidata koji će pristupiti intervjuu ili biti pozvani na testiranje.
Mnogi čine pogrešku misleći da je životopis stvar formalnosti te površno pristupaju njegovom pisanju.
Sasvim suprotno, životopis je vaša reklamna brošura. Shvatite ga kao profesionalni oblik komunikacije koja mora kao takva biti sistematična, informativna i jasna.
Vrlo važno je životopis redovito revidirati i prilagoditi svakom natječaju na koji se prijavljujete.
Najvažnije je da tijekom pisanja životopisa imate na umu da su u trenutku apliciranja za radno mjesto oni jedino svjedočanstvo vaše sposobnosti obavljanja konkretnog posla, obrazovanja i dostignuća.

TRAŽIŠ POSAO?
HZZ – Burza rada
Moja posao
Posao.hr

PRAVA I OBVEZE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
Prava:
Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti (uvjet najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, da radni odnos nije prestao krivnjom ili sporazumom, te prijava Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa odnosno bolovanja)
Pravo na mirovinsko osiguranje ako se ostvari pravo na novčanu naknadu, te ispunjava godine života za starosnu mirovinu, a nedostaje najviše 5 godina mirovinskog staža
Pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova
Obveze:
Javljati se jednom mjesečno u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Prisustvovati grupnom informiranju
Prisustvovati individualnom savjetovanju
zajedno sa savjetnikom za zapošljavanje izraditi profesionalni plan traženja posla i pridržavati se dogovora iz plana
Aktivno tražiti posao u dogovoru sa savjetnikom za zapošljavanje:
– uključiti se u grupno savjetovanje-radionice kojima se stječu vještine aktivnog traženja posla
– sudjelovati u postupku profesionalne selekcije-odabiru za određeno radno mjesto ili obrazovanje

Zapošljavanje

Postani A1 Start kandidat

A1 Hrvatska ponovno pokreće program pod nazivom A1 Start kojem je cilj pružiti mladim osobama bogato radno iskustvo na izazovnim i zanimljivim projektima iz područja podatkovne znanosti i podatkovne analitike. Osam osoba s edukacijom iz STEM područja i pojedinih društvenih znanosti imat će priliku...