Javni poziv za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija objavila je javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Vukovarsko-srijemske županije s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka i drugih akata od interesa za mlade, a time i promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području županije.

Savjet mladih VSŽ ima 11 članova, koje bira Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na tri godine.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području županije, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije).

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji su objavljeni uz JAVNI POZIV.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Županije, tj. do 17. travnja 2019.

Izvor: vusz.hr