Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju objavljuje novi Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/članica i zamjenika/zamjenica članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih).

  • Savjet mladih savjetodavno je tijelo Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Županija) s ciljem osiguravanja boljeg položaja i sudjelovanja mladih u donošenju odluka i drugih akata od interesa za mlade, a time i promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području Županije.  

Savjet mladih ima 15 članova, koje bira Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na tri godine.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kada i članovi.

Kada je član Savjeta mladih spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

 

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
  • učenička vijeća
  •  studentski zborovi
  •  pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
  •  neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata. Jedan predlagatelj može predložiti samo jednog kandidata za člana i jednog kandidata za njegovog zamjenika.

  • Prijave na Javni poziv nalaze se na propisanim obrascima objavljenim uz ovaj poziv na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave Vukovarsko-srijemske županije i podnose se u pisanom obliku.

Rok za podnošenje prijava vrijedi od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Županije (www.vusz.hr  pod Javni pozivi i objave Vukovarsko-srijemske županije), a traje od 30. studenog 2022. do 13.siječnja 2023. godine.

 

Izvor: www.vusz.hr