Natječaj za dodjelu stipendija studentima ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) dodjeljuje stipendije u akademskoj godini 2022./2023. te poziva studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija na prijavu putem popunjenog elektroničkog obrasca.

Stipendije za odabrane stipendiste biti će u visini od 1.750,00 kn neto mjesečno.

Uvjeti za prijavu:

•    upisan redoviti studij i status redovitog studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj
•    upisana najmanje treća godina preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ili upisan diplomski studij
•    upisan studij ekonomije, prava, matematike ili informatičkih tehnologija čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova (preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij)
•    po završetku svake studijske godine položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija
•    aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
•    da studentu nije protekao minimalni rok za završetak studija
•    da student nema upisano mirovanje studentskih obveza
•    da student ne prima stipendiju ili neki drugi oblik potpore u vezi studiranja
•    hrvatsko državljanstvo.

Zahtijevani dokumenti: 

•    popunjena e-prijavnica
•    potvrda fakulteta, odnosno visokog učilišta na koje je student upisan o upisanoj vrsti studija i nazivu studijskog programa, datumu prvog upisa, datumu upisa u tekuću studijsku godinu, statusu i eventualnim obvezama (mirovanje i sl.)
•    prijepis ocjena cjelokupnog studija s naznačenim prosjekom i brojem ukupno stečenih ECTS bodova od trenutka prvog upisa i brojem ukupno stečenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, ovjeren od strane fakulteta odnosno visokog učilišta na koje je student upisan
•    domovnica
•    ostala dokumentacija:  potvrde o nagradama, sudjelovanju u studentskim aktivnostima, natjecanjima ili izlaganjima na konferencijama; pisani, izlagani ili objavljeni radovi (seminarski, završni, stručni i sl.); preporuke i ostalo
•    vlastoručno potpisana izjava studenta da ne prima stipendiju ili neki drugi oblik potpore u vezi studiranja.

Navedeni dokumenti prilažu se u skeniranom, odnosno digitalnom obliku kod popunjavanja e-prijavnice. Tijekom selekcijskog postupka studenti su obvezni na traženje dostaviti i originalne primjerke potrebne dokumentacije.

Hanfa pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Kriteriji odabira:

•    visina prosjeka ocjena
•    usklađenost vrste i smjera studija s potrebama Hanfe
•    sudjelovanje u studentskim aktivnostima (studentska udruženja, natjecanja, organizacija studentskih aktivnosti i sl.)
•    pisani, izlagani ili objavljeni radovi (seminarski, završni, stručni ili sl.)
•    procjena motivacije i interesa putem intervjua za mogući rad u Hanfi nakon završetka studija.

Obveze stipendista:

•    redovito studiranje i polaganje ispita
•    semestralna dostava potvrde fakulteta odnosno visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru
•    obavljanje studentske stručne prakse u Hanfi u trajanju od tri tjedna
•    obveza zapošljavanja u Hanfi nakon završetka školovanja u ukupnom trajanju broja godina koliko je trajalo stipendiranje, uvećano za jednu godinu u slučaju da Hanfa iskaže poslovnu potrebu.

 Obveze Hanfe:

•    isplata stipendije u neto iznosu od 1.750,00 kn mjesečno s početkom isplate stipendije u skladu s potpisanim ugovorom o stipendiranju
•    isplata stipendije najkasnije do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.

Možete se prijaviti popunjavanjem e-prijavnice uz dostavu traženih dokumenata u digitalnom ili skeniranom obliku.

  • Rok za prijavu je 27. rujna 2022. godine.

 

Izvor: studentski.hr