Nikad premladi da bi promijenili svijet!

„Ne možemo živjeti samo za sebe. Tisuću niti povezuje nas s ljudima koji nas okružuju“ Herman Melville

Svake se godine, 10. prosinca, u svijetu i u Hrvatskoj obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, kao podsjetnik kako se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Prilikom potpisivanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, 10. prosinca 1948. godine u Parizu, po prvi puta u povijesti priznato je pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost – bez ikakvih razlika“ i pri tome je postavljen kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava. Ovaj datum je prekretnica u suvremenoj povijesti, kada su se nacije svijeta udružile kako bi jednom i zauvijek stale na kraj genocidu nastalom za vrijeme Drugog svjetskog rata. U 2019. godini obilježava se 30 godina Konvencije o pravima djeteta, a prihvatilo ju je 196 država, među kojima i Hrvatska. Upravo je i cilj ovogodišnjeg obilježavanja Dana ljudskih prava ukazati na potrebu za vodećom ulogom mladih te njihovim aktivnim sudjelovanjem u postizanju održivog razvoja za sve. „Mladi se zalažu za ljudska prava“ vodeća je tema koja ukazuje na potrebu da se glas mladih čuje u javnom životu, da se uključe u politička odlučivanja te da svojim djelovanjem i aktivnostima budu izvor inspiracije za bolju budućnost svih nas. Sudjelovanje mladih može i mora imati ključnu ulogu u pozitivnim promjenama – donose svježe ideje i rješenja za bolji svijet.

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ (Opća deklaracija o ljudskim pravima)

Zadaća je svakog pojedinca, kao i zajednice u cjelini, raditi na afirmaciji ljudskih prava i izgradnji društva jednakih mogućnosti. To zahtjeva angažman svih pojedinaca i organizacija koji u svom djelovanju promiču poštivanje ljudskih prava i osiguravaju jednak pristup uživanju temeljnih ljudskih prava svim članovima društva, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, dob, zdravstveno stanje, nacionalno ili društveno podrijetlo ili bilo koju drugu osnovu. Pri tome posebnu pažnju i zaštitu valja osigurati najranjivijim pojedincima koji nisu u mogućnosti samostalno se izboriti za svoja prava.

 

 

Izvor: stampar.hr