Provjeri u kojim zanimanjima moraš polagati stručni ispit prije početka rada

U Hrvatskoj postoje tzv. regulirane profesije čiji djelatnici moraju polagati stručne, strukovne ispite s kojima stječu određena ovlaštenja za obavljanje određenog zanimanja te određene profesije.

Za početak, bitno je naglasiti kako postoji stručni i državni stručni ispit. Provođenje državnog stručnog ispita organizira Ministarstvo uprave i to za: državne službenike, službenike tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Državni stručni ispit polažu i osobe zaposlene u drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama ukoliko obavljaju poslove državne uprave na temelju posebnim zakonom povjerenih javnih ovlasti. Isto tako polaganju državnog stručnog ispita mogu, ali nemaju obvezu pristupiti i osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u navedenim javnopravnim tijelima.

U tijelima državne uprave, samo službenici polažu državni stručni ispit, i to ukoliko su zadovoljili na probnom radu u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada. Namještenici nemaju obvezu polaganja državnog stručnog ispita.

Za zaposlenje u nekim profesijama nije dovoljna samo diploma

Stručni ispit imaju obavezu polagati svi zaposleni u tzv. reguliranim profesijama. Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija regulirana profesija je:

– Profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata, odnosno podzakonskih ili drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja, izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojom se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom, stoji u Zakonu.

Skraćeno rečeno, u ovim se profesijama osoba ne može zaposliti samo s diplomom ili svjedodžbom o položenoj maturi, već postoje i neki dodatni uvjeti.

– Slijedom navedenog, svaki oblik i vrsta ispita koja se provodi nakon obaveznog pripravničkog staža predstavlja provjeru osposobljenosti osobe za rad u određenom području ili ovlaštenje za obavljanje određene profesije, objašnjavaju iz Ministarstva uprave.

Popis svih profesija u kojima je potrebno položiti stručni ispit

• Arhitektura (ovlašteni arhitekt)
• Carinska djelatnost (ovlašteni carinski službenik, ovlašteni carinski zastupnik)
• Cestovni prijevoz (upravitelj prijevoza, vozač teretnog motornog vozila i autobusa
• Civilno zrakoplovstvo (član kabinske posade zrakoplova)
• Članovi posade broda brodarci (kormilar, mornar, vođa palube, itd.)
• Detektivska djelatnost (privatni detektiv)
• Djelatnici autoškola (instruktor vožnje, predavač, ovlašteni ispitivač)
• Doktori medicine (doktor medicine, doktor medicine specijalist)
• Energetsko certificiranje zgrada (osoba koja provodi energ. certificiranje zgrada)
• Geologija (geološki tehničar, inženjer geologije)
• Humanitarno razminiranje (pirotehničar, pirotehnički nadzornik itd.)
• Inspektori u prometu (viši inspektor)
• Inženjeri drvne tehnologije/ šumarstva (ovlašteni inženjer drvene tehnologije, ovlašteni inženjer šumarstva)
• Izvođenje javnog vatrometa (djelatnik koji obavlja poslove izvođenja javnog vatrometa)
• Izvršni radnici na željeznici (kondukter, strojovođa, vlakovođa, itd.)
• Kontrola zračnog prometa (dispečer leta, kontrolor zračnog prometa)
• Konzervatorsko – restauratorska djelatnost (konzervator, restaurator, viši konzervator, itd.)
• Kriminalistika (kriminalist)
• Medicinsko – laboratorijska djelatnost (prvostupnici i magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike, zdravstveno laboratorijski tehničar)
• Miniranja i rukovanje eksplozivnim tvarima (djelatnik koji obavlja poslove miniranja, rukovatelj eksplozivnim tvarima itd.)
• Nadzor, čuvanje i inspekcija u zaštiti prirode (čuvar prirode, glavni nadzornik itd.)
• Ocjenjivanje sukladnosti građevinskih proizvoda (odgovorna osoba za ocjenjivanje sukladnosti građevinskih proizvoda)
• Održavanje zrakoplova (osoblje za održavanje zrakoplova)
• Odvjetništvo (odvjetnik)
• Piloti zrakoplova i helikoptera
• Područje dentalne medicine (dentalni asistent i tehničar, doktor dentalne medicine itd.)
• Područje farmacije / ljekarništva (farmaceutski tehničar, ljekarnik)
• Područje fizioterapije (dipl. fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar itd.)
• Područje geodetske djelatnosti (ovlašteni inženjer geodezije i sl.)
• Područje medicinske biokemije (medicinski biokemičar, medicinski biokemičar specijalist)
• Područje odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (suradnik u nastavi, učitelji predmetne i razredne nastave u OŠ, nastavnici predmetne nastave u srednjoj školi, ravnatelji)
• Područje poreznog savjetovanja (porezni savjetnik)
• Područje primaljstva (primalja, prvostupnik primaljstva)
• Područje rada arhiva (arhivist, viši arhivist, arhivski tehničar itd.)
• Područje rada knjižnica (dipl. knjižničar, knjižničar, pomćni knjižničar itd.)
• Područje rada muzeja (informatičar, kustos, fotograf, dokumentarist, restaurator, muzejski pedagog i itd.)
• Područje radiološke tehnologije (ing. medicinske radiologije, radiološki tehničar i itd.)
• Područje radne terapije (prvostupnik radne terapije)
• Područje sestrinstva (dipl. medicinska sestra, mag. sestrinstva, prvostupnik sestrinstva i itd.)
• Područje socijalne skrbi (edukacijski rehabilitator, psiholog, soc. radnik itd.)
• Područje sporta (sportski trener, sportski učitelj, sportski voditelj)
• Područje vezanih obrta (autoelektričar, bravar, klesar, fotograf, kozmetičar, frizer, limar, kuhar, pekar, stolar, itd.)
• Područje visokog obrazovanja (lektor hrvatskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama)
• Policijski službenici (policajac)
• Poslovi iz područja lovstva (lovac, lovočuvar i sl.)
• Poslovi privatne zaštite (čuvar, zaštitar)
• Poslovi tehničke ispravnosti i registracije vozila
• Poslovi u turističkoj agenciji (voditelj poslovnice tur. agencije)
• Poslovi u turističkoj zajednici
• Predškolski odgoj i obrazovanje (odgojitelj djece predškolske dobi, ravnatelj ustanove za predškolski odgoj)
• Profesije iz područja provjere ispravnosti sustava zaštite od požara
• Promet nekretnina (agent posredovanja u prometu nekretnina)
• Revizija
• Rudarstvo (ing. naftnog rudarstva, ing. rudarstva, rudarski tehničar)
• Sanitarno inženjerstvo (dipl. sanitarni ing., mag. i prvostupnik sanitarnog ing., sanitarni tehničar)
• Sigurnost u prometu (sigurnosni savjetnik)
• Sigurnost unutarnje plovidbe (brodostrojarski inspektor, nautički inspektor, itd.)
• Stručni poslovi prostornog uređenja i gradnje (ing. gradilišta, ovlašteni arhitekt, revident, ovlašteni ing elektrotehnike itd.)
• Stručnjaci u području ribarstva (slatkovodnog i morskog)
• Sudstvo (stalni sudski procjenitelj, stalni sudski tumač, vještak)
• Tehnologija prometa i transporta
• Usluge u turizmu (turistički voditelj i pratitelj)
• Vanjski poslovi (profesionalni diplomat)
• Veterinarstvo (veterinar, veterinarski tehničar)
• Vojna zanimanja (časnik, dočasnik, mornar, vojnik)
• Zaštita na radu (koordinator i stručnjak zaštite na radu)
• Zaštita od požara
• Zaštita okoliša (nadzornik za okoliš, inspektor zaštite okoliša itd.)

Detaljan popis grupa profesija i zvanja, kao i informacijska tijela zadužena za iste možete pronaći ovdje.

Izvor: srednja.hr