Javni poziv – Gradski savjet mladih Grada Vukovara

Gradsko vijeće Grada Vukovara je 27.listopada 2017. objavilo Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova/ica i zamjenika/ca članova/ica Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara.

Gradski savjet mladih Grada Vukovara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Vukovara koje se osniva u cilju sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijedlozi kandidata/kinja i zamjenika kandidata/kinja za članove Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara dostavljaju se poštom na adresu: Grad Vukovar – Komisija za izbor i imenovanja, Vukovar, dr. Franje Tuđmana br. 1 ili neposredno u Pisarnicu Grada Vukovara soba br. 1, u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva u Vukovarskim novinama (27. listopada 2017.)

Više informacija pogledajte OVDJE.

Obrazac za prijavu kandidata za Savjet mladih