Javni poziv za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija objavila je javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Vukovarsko-srijemske županije s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka i drugih akata od interesa za mlade, a time i promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području županije.

Savjet mladih VSŽ ima 15 članova, koje bira Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na tri godine.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području županije, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije).

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji su objavljeni uz JAVNI POZIV.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Županije, a traje od 3. svibnja do 3. lipnja 2019.

Izvor: vusz.hr