Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima u RH

Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023., u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026., redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.

 

I. STEM studijskim programima smatraju se: 
 • studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti, studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija, magistar informatike, informatologije, informacijskih znanosti i informacijske tehnologije i stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava te STEM nastavnički studijski programi kojima je izdana dopusnica za izvođenje studijskog programa za nastavnički smjer i studijski programi nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.
II. Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: državna stipendija) imaju:
 • redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske stručne studije, kratke stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije u STEM područjima znanosti (u daljnjem tekstu: studenti) pod uvjetima koji su određeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
III. Opći uvjeti za podnošenje prijave
Za dodjelu državne stipendije mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju i sljedeće opće uvjete osim prethodno navedenih uvjeta u točkama I. i II.:
 • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom i kratkom stručnom studiju
 • koji prvi put upisuju prvu godinu studija na diplomskoj razini
 • koji prvi put upisuju višu godinu studija.
IV. Na Javni poziv za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti:
 • upisuju mirovanje obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija
 • imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja
 • koji su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine).
V. Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang-listama za STEM nastavničke studijske programe i rang-listama prema razini i godini studija svih studenata koji su prijavljeni na javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu državnih stipendija u akademskoj godini za koju se dodjeljuju:
 • državne stipendije za STEM nastavničke studijske programe dodjeljuju se izravno prijavljenim studentima, a koji ostvaruju pravo na dodjelu u skladu s člancima 3., 4. i 5. Pravilnika.
Preostali broj državnih stipendija dodjeljuje se prema razini i godini studija u postotku kako slijedi:
 • prva godina preddiplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 30 %
 • više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 10 %
 • više godine preddiplomskog studija 40 %
 • prva godina diplomskog studija 10 %
 • druga godina diplomskog studija 10 %.
 • Rok za podnošenje prijava
Prijave na Javni poziv za dodjeljivanje državnih STEM stipendija podnose se od srijede, 19. listopada 2022. godine od 12.00 sati do srijede, 9. studenoga 2022. do 12.00 sati.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi koja pristigne izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.
 • Podnošenje prijava
Prijava se podnosi u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr.
Student/ica pristupa prijavi nakon unosa AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
Studenti provjeravaju podatke koji su uneseni u aplikaciji.