JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora članova/članica i zamjenika/zamjenica članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Županija) s ciljem osiguravanja boljeg položaja i sudjelovanja mladih u donošenju odluka i drugih akata od interesa za mlade, a time i promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na području Županije.

Savjet mladih ima 15 članova, koje bira Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na tri godine. Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kada i članovi. Kada je član Savjeta mladih spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Kandidat za člana i zamjenika člana mora ispunjavati sljedeće kriterije:

  1. da je osoba s prebivalištem ili boravištem na području županije
  2. da osoba u trenutku podnošenja kandidature za članstvo  ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina i
  3. da se protiv istog ne vodi kazneni postupak

Član Savjeta mladih može istovremeno biti član samo jednog Savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
  • učenička vijeća
  • studentski zborovi
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
  • neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 50 mladih s prebivalištem ili boravištem na području županije).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata. Jedan predlagatelj može predložiti samo jednog kandidata za člana i jednog kandidata za njegovog zamjenika.

Prijave na Javni poziv nalaze se na propisanim obrascima objavljenim uz ovaj poziv na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod Javni pozivi i objave Vukovarsko-srijemske županije i podnose se u pisanom obliku.

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)

a traje od 12. travnja 2022. do 20. svibnja 2022.godine.

Izvor: vusz.hr