Predstavljamo: Savjet mladih grada Vukovara

U sklopu “VuMi 8” – Dana informiranja mladih Vukovar udruge i institucije putem on-line predstavljanja će nas upoznati sa svojim radom u cilju podizanja razine informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude.
Danas predstavljamo Savjet mladih grada Vukovara.

Pročitajte što su oni rekli o mogućnosti uključivanja mladih u njihove programe i aktivnosti:

Ukratko se predstavite (tko ste, što radite?)

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Vukovara koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Čime se trenutno bavite i što nudite mladima?

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

– raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

– u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Vukovara, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Vukovara te način rješavanja navedenih pitanja,

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Vukovara,

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

– predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada Savjeta mladih,

– po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Vukovara na sjednice Savjeta mladih,

– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Mogu li se mladi uključiti u vaš rad, i ako da, kako?

Mladi se mogu uključiti u rad Savjeta tako da nam šalju prijedloge i upite kako zajednički možemo poboljšati položaj mladih u Vukovaru. Svoje prijedloge možete slati putem OBRASCA.

Čime se možete pohvaliti – primjer dobre prakse rada s mladima?

Već drugu godinu za redom aktivno se uključujemo u organizaciju i provedbu manifestacije Dani mladih gdje u suradnji s ustanovama, institucijama i udrugama civilnog društva zajedničkim aktivnostima podižemo kvalitetu života mladih na području grada Vukovara.

Koja vam je najveća prepreka u radu s mladima?

Najveća prepreka u radu s mladima nam je motiviranje mladih da se uključe u naše aktivnosti, kao i najučinkovitiji način na koji možemo potaknuti mlade da nam šalju prijedloge za poboljšanje položaja mladih u Vukovaru na temelju kojih bi mogli kreirati programe i aktivnosti koji bi utjecali na poboljšanje kvalitete života. Jedna od prepreka nam predstavlja i usvajanje Gradskog programa za mlade u Vukovaru te se nadamo da će uskoro biti usvojen i da ćemo zajedno s ostalim dionicima u gradu zajednički provoditi aktivnosti i plan programa.

Što biste poručili mladima našega grada?

Uključite se aktivno u zajednicu i radimo zajedno na poboljšanju našeg položaja.

Možemo li vaš rad pratiti putem društvenih mreža i kako vas mladi mogu kontaktirati?

Naš rad možete pratiti putem Facebook stranice Gradski savjet mladih Grada Vukovara, te nas možete kontaktirati putem e-maila savjetmladihgradavukovara@gmail.com

 

VuMi podržava: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar.