Grad Vukovar – Javni poziv za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

Grad Vukovar nagradit će u 2019. godini studente koji su u akademskoj godini 2017./2018. u statusu redovitog studenta ostvarili izvrstan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50 do 5,00) na studijima u Republici Hrvatskoj, a u akademskoj godini 2017./2018. nisu ostvarili pravo na stipendiju Grada Vukovara.

Pravo na nagradu ostvaruju studenti koji:
-imaju prebivalište na području Grada Vukovara (kontinuirano od početka akademske godine 2017./2018.),
-su u akademskoj godini 2017./2018. imali status redovitog studenta na sveučilištima/veleučilištima u Republici Hrvatskoj,
-su u akademskoj godini 2017./2018. ostvarili izvrstan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50 do 5,00) i
-koji u akademskoj godini 2017./2018. nisu ostvarili pravo na stipendiju Grada Vukovara.

Visina jednokratne nagrade utvrditi će se kod dodjele sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u proračunu Grada Vukovara za tu namjenu i broju studenata koji ostvaruju pravo na nagradu.

Uz prijavu studenti prilažu:
-presliku osobne iskaznice,
-uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od datuma objave ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada Vukovara od početka akademske godine 2017./2018.),
-potvrdu sveučilišta/veleučilišta iz Republike Hrvatske o prosječnoj ocjeni studiranja u akademskoj godini 2017./2018. i
-IBAN broj (presliku bankovne kartice ili potvrdu banke s IBAN brojem).

Prijava s traženim prilozima podnosi se na adresu:
Grad Vukovar
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
Trg Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar
s naznakom “Za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost”

Rok za podnošenje prijava je do 29. travnja 2019. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 456-545.

ODLUKA
PRIJAVA

Izvor: vukovar.hr